1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door Optimum Car Care
1.2 De website van Optimum Car Care richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optimum Car Care is gegeven
Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.
1.4 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1Optimum Car Care garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze website. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Optimum Car Care het door de koper volledig ingevuld bestelformulier of een betalingsbevestiging van Paypal, Ideal heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na een bevestiging per e-mail van Optimum Car Care
2.3 Koper en Optimum Car Care komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in €’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage. Optimum Car Care geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Optimum Car Care onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 7 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
3.3 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

4. Betalingen
4.1
5. Aflevering
5.1 Producten worden na ontvangst van het verschuldigde bedrag normalerwijze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken verzonden.5.2 De door Optimum Car Care opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Optimum Car Care derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
5.3 De door Optimum Car Care opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling (per e-mail) is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde verkoopmedewerkers.
5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Optimum Car Care de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.6 De koper is gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aanOptimum car Care, binnen een termijn van 7 werkdagen na afleverdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in originele, onbeschadigde verpakking.
5.7 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Optimum car Care zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten.
5.8 Optimum Car Care zal producten direct of uiterlijk binnen 14 dagen na retournering inspecteren. Indien producten beschadigd zijn zal Optimum Car Care de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
5.9 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.

7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
7.1 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Optimum Car Care c.q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
7.2 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen vijf werkdagen aan Optimum Car Care te melden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Optimum Car Care nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Optimum Car Care is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
8.2 Optimum Car Care is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval van electriciteit en andere storingen.
8.3 Optimum Car Care is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar web-site wegens onderhoud of anderszins.

9. Overmacht
9.1 Indien Optimum Car Care door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
9.3 Onder overmacht wordt door Optimum Car Care verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Optimum Car Care of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
9.4 Zowel de koper alsOptimum Car Care zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10. Toepasselijk recht en verdragen
10.1 Op de door Optimum Car Care gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.